Reklamační řád

 • Reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.obuvmusilova.cz
 • Provozovatelem je Zdenka Musilová, IČO 67047726, DIČ CZ6661190261
 • 679 74 Olešnice na Moravě, náměstí Míru 97
 • Zapsána u živnostenského úřadu Boskovice
 •  ZUB-211-1417498 ev.č. 370102-8561

 Záruční lhůta

Záruční lhůta 2 roky se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím.

Pokud kupující (spotřebitel) zjistí po doručení zásilky, že obuv či jiné zboží je například poškozené způsobené nevhodným zacházením s výrobkem při přepravě či jiné vady, je v jeho zájmu, aby ihned a bez odkladu a použití zboží provedl záznam o tomto poškození (např. pořízení fotodokumentace) a o tomto stavu informoval prodávajícího. Ten je následně povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží nebo vyměnit vadný výrobek za bezvadný a to na základě vzájemné dohody. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se v případě pozdější reklamace zamítnutí, neboť se vychází z předpokladu, že zboží bez výhrad přijal, a  bylo ve stavu jakosti obvyklé.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené běžným používáním např. ochození patníků, poškožení stélek působením potu či špatná údržba (což znamená nepoužívání krému nebo impregnačních přípravků vhodných k danému materiálu..) A je tedy nutné rozlišovat – záruční dobu a životnost výrobku, nelze jí zaměňovat. Životnost je doba, po kterou  může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu při správném užívání a údržbě vydržet.


Záruční práva spotřebitele:

 • pokud se jedná o odstranitelnou vadu , má spotřebitel právo na:
  • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady (opravou)
  • výměnu zboží nebo jeho součásti (pouze však v případě, že zboží nebylo ještě použito)
  • není-li tento postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny výrobku případně odstoupit od kupní smlouvy
 • pokud se jedná o neodstranitelnou vadu bránící řádnému užívání výrobku, má spotřebitel právo na:
  • výměnu vadného zboží za bezvadné
  • přiměřenou slevu z kupní ceny případně právo odstoupit od kupní smlouvy
 • pokud se jedná o odstranitelnou vadu, která se vyskytuje ve větším počtu nebo opakovaně a brání řádnému užívání výrobku, má spotřebitel právo na:
  • výměnu vadného zboží za bezvadné
  • případně právo odstoupit od kupní smlouvy


Rozpor s kupní smlouvou
Rozporem s kupní smlouvou se rozumí stav, kdy výrobek není ve shodě s kupní smlouvou, tzn. neodpovídá stavu, v jakém jej kupující zakoupil. Pokud se vada na výrobku projeví během prvních 6 měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že tato vada existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. Pokud při převzetí zboží není výrobek ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě – a to podle požadavku kupujícího – výměnou zboží nebo jeho opravou. Pokud není tato náprava ze strany prodávajícího možná, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží případně odstoupit od kupní smlouvy. Pokud však kupující při uzavírání kupní smlouvy o tomto rozporu věděl případně ho sám způsobil, jeho práva na výměnu, opravu či odstoupení od kupní smlouvy z důvodu tohoto konkrétního rozporu zanikají.

V případě rozporu zboží s kupní smlouvou má tedy spotřebitel právo na tzv. zjednání nápravy prostřednictvím:

 • opravy zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě
 • přiměřené slevy z kupní ceny zboží
 • výměny zboží
 • odstoupení od smlouvy


Průběh reklamačního řízení
Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení proběhne bez zbytečného odkladu a to do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace (doručení reklamovaného zboží prodávajícímu), pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Po uplynutí této doby má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou (právo na výměnu vadného zboží za bezvadné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy). Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

Po uplynutí záruční lhůty (24 měsíců) nárok na uznání reklamace zaniká.

Reklamaci je možné uplatnit pouze na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou při výrobě případně technologického postupu (záruka na výrobní vady, vady materiálu). Takové vady se zpravidla objeví již po krátkodobém používání výrobku. O podmínkách záruky kupujícího informuje řádně vyplněný záruční list.

Zboží k reklamaci není nutné dokládat v původní, originální krabici. Kupující musí vždy přiložit záruční list a doklad o zaplacení zboží.

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen seznámit se důkladně před prvním použitím s přiloženým návodem na užívání výrobku (záruční list, veškerá doporučení pro užívání a údržbu výrobku) a následně se jím důsledně řídit. Pokud dojde k poškození výrobku nedodržením zásad uvedených v přiloženém návodu, nemůže být případná reklamace uznána právě pro porušení nebo zanedbání těchto zásad.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci ihned po zjištění závady a bez zbytečného odkladu. Další užívání výrobku může znemožnit určení původu vady (určení oprávněnosti reklamace). Z tohoto důvodu nebude brán na pozdější uplatnění reklamace zřetel.

Kupující je povinen předkládat k reklamaci pouze obuv zcela zbavenou nečistot a suchou, znečištěná obuv nebude k reklamačnímu řízení přijata. Současně je nutné k reklamaci přiložit záruční list, který byl součástí zásilky, a také doklad o zaplacení zboží (fakturu, ústřižek ze složenky) či jeho kopii.

Obchodník je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Vrácení fin. prostředků prostředků za poštovné platí na základě kladně rozhodnuté reklamace nebo chybě v odesláni zboží.Potřebné pro vrácení prostředků za poštovné potvrzení z pošty nám zašlete na email info@obuvmusilova.cz
Česka Pošta: 90 Kč

Záruka se nevztahuje na:

 • změny na obuvi v důsledku nedodržení zásad/návodu na ošetřování obuvi – použití nevhodných přípravků, praní v pračce apod.
 • změny na obuvi, které vznikly v důsledku opotřebení způsobeném obvyklým používáním .
 • mechanicky poškozenou obuv – okopání špic, poškrábání materiálu, přeřezání materiálu ostrými předměty, deformace patníků způsobená obouváním bez obouvací lžíce apod.
 • opotřebení obuvi v důsledku nevhodně zvoleného typu (účelovosti) a užití obuvi.
 • obuv, u které byly provedeny ze strany kupujícího (neodborný zásah) jakékoliv úpravy nebo změny, které nesouvisejí s běžnou údržbou obuvi.
 • pouštění barvy při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí obuvi.
 • charakteristické znaky přírodních úsní – např. nerovnoměrná kresba líce, částečná rozdílnost povrchu.
 • vady, o kterých kupující věděl při zakoupení obuvi a i přes tyto vady uzavřel kupní smlouvu (např. zboží, které bylo kvůli této vadě ve slevě) – nejedná se tedy o rozpor s kupní smlouvou, kupující si byl této vady v okamžiku uzavření kupní smlouvy vědom, zboží nemůže být pro tuto vadu reklamováno.


Vysoce módní obuv:
Vysoce módní obuv se vyznačuje porušením obvyklých konstrukčních zásad, díky čemuž je dosaženo výjimečného, vysoce módního vzhledu obuvi, která je však z tohoto důvodu obuví pro krátkodobé nošení s omezenou životností (např. velmi tenké podešve 2-3mm, obvykle například u tzv. balerín). Na vysoce módní obuv se nevztahují žádné požadavky. Obuv navržená a vyrobená s omezeným požadavkem na životnost. Nejdůležitějším parametrem této obuvi je módnost, styl. Vysoce módní obuv je vyráběná z materiálů, u kterých je pravděpodobné rychlé opotřebení, využito bývá také netypického spojení materiálů a netypických konstrukčních prvků.

 


Abychom Vám přiblížili, co je a co není možné považovat za důvod k reklamaci, představujeme Vám na následujících řádcích několik poznámek a příkladů k reklamačnímu řádu:

 • Reklamaci nelze uplatnit na vše, na co si kupující stěžuje nebo chce reklamovat. Nelze například reklamovat to, že obuv byla mechanicky poškozena, byla kupujícím obnošena, přestala se mu líbit, v jiném obchodě ji objevil za nižší cenu apod.
 • Prodávající nemá povinnost přijmout k reklamaci obuv, která není řádné vyčištěná a posouzení reklamace tak brání obecné zásady hygieny (obuv špinavá, silně zapáchající, plesnivá apod). O odmítnutí takové obuvi nemusí prodávající vydávat žádný písemný doklad.
 • Kupující je povinen při uplatnění reklamace kromě vytknutí vady doložit také cenu zboží, datum a místo zakoupení zboží (nejlépe dokladem o koupi zboží).
 • Pokud je v rámci reklamace využito řešení závady obuvi formou výměny obuvi za nový bezvadný pár, vztahuje se na tento nový pár opět plná záruční lhůta v době trvání 2 let.
 • Pokud je v rámci reklamace využito řešení závady části obuvi formou výměny pouze této části, vztahuje se na tuto novou vyměněnou část nová záruční lhůta v době trvání 2 let, avšak na zbytek obuvi se vztahuje původní záruční lhůta .
 • Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší pouze prodávajícímu. Legislativa říká, že o reklamaci rozhoduje sám prodávající. Reklamace obuvi by tak měla být pokud možno řešena pouze mezi prodejcem a kupujícím, vždy ve snaze o vzájemnou spokojenost a dohodu.
 • Za odstranitelné vady se považují vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkčnost ani kvalita výrobků  a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě 30 dnů případně v delší, pokud se na ní prodávající a kupující dohodnou. Odstranitelné vady jsou např :
  • prasklý podpatek nebo patník
  • vadné vlepovací a vkládací stélky ( nikoliv běžně opotřebené )
  • odlepené a nedolepené podešve
  • vada přezek, zipů, háčků apod.
  • rozpárané šití
 • Za neodstranitelné vady se považují vady, které není možné ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby mohl být výrobek řádně užíván. Neodstranitelné vady jsou např.:
  • odlupování lícové folie
  • praskání povrchové úpravy materiálu
  • separace vrstev materiálu
 • Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.
 • Při odstoupení od kupní smlouvy, tedy při vrácení kupní ceny za výrobek kupujícímu, vrací kupující vadné zboží prodávajícímu.
 • Pokud se objeví i po dvou předchozích opravách znovu stejná odstranitelná vada, vznikají kupujícímu stejná práva jako při vzniku vady neodstranitelné.
 • Vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, vznikají kupujícímu stejná práva jako při vzniku vady neodstranitelné.
 • Při posuzování oprávněnosti reklamace se přihlíží zejména k :
  • celkovému opotřebení výrobku
  • účelovému používání výrobku
  • udržování a ošetřování výrobku
  • poškození výrobku a jeho vzhledu různými vlivy
  • správné volbě velikosti a obvodové šíře výrobku
  • dodržování pokynů uvedených v písemném návodu
  • charakteristickým vlastnostem výrobku daným použitým materiálem a technologií zpracování.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci vadné obuvi okamžitě po zjištění závady (hrozí, že z původně odstranitelné vady se stane dalším nošením vada neodstranitelná). Prodávající není povinen tolerovat prohlášení „Přišel jsem na reklamaci až nyní, protože jsem neměl jinou (náhradní) obuv na nošení.“
 • Spotřebitel nemá právo rozhodovat o tom, u jakého opraváře či v jaké dílně bude závada na jeho obuvi opravena. Nemůže také zaslat bez souhlasného stanoviska prodejce obuv ke „svému“ opraváři a očekávat následně, že prodejce opravu zaplatí.
 • Pokud dá spotřebitel sám vadnou obuv do opravy (bez souhlasného stanoviska prodejce), ztrácí tím právo na reklamaci.
 • Po dohodě s prodejcem o opravě obuvi a zaslání originál dokladu s razítkem a podpisem opraváře, bude oprava proplacena.
 • Cenu za opravu vadného zboží v záruční lhůtě platí prodejce.
 • Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že se mu obuv již nelíbí nebo proto, že našel stejnou obuv v jiném obchodě za nižší cenu.
 • Je na kupujícím aby prokázal, že výrobek má vadu. Pokud prodávající odmítá, že obuv je vadná, je na kupujícím, aby prokázal opak.
 • Důvody k zamítnutí reklamací:
  • pokud kupující uvádí, že do běžné vycházkové nebo rekreační případně i zimní lepené obuvi zatéká přes svršek – je to dáno tím, že se nejedná o vodotěsnou obuv
  • pokud kupující uvádí problémy s padnutím obuvi, s velikostí a nejedná se přitom o výrobní vady
  • pokud je obuv naprosto zničena
  • pokud byla obuv používána k nevhodnému účelu, přestože byl kupující poučen ústně prodávajícím či přiloženým návodem nebo záručním listem o účelovosti dané obuvi
 • Zejména u dámské módní obuvi je častým problémem ochození patníku – za jeho včasnou výměnu však odpovídá spotřebitel.

 

 

 

 

 

 
 

 


Novinky